Syyskokous ja ammuntojen seuraaminen 10.10.2018 kello 1200 Vekaran pääportilla.

KILLAN SYYSKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN
1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja
1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
1.3. Kokouksen sihteerin valinta
1.4. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta
1.5. Kahden ääntenlaskijan valinta

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS, PÄÄTÖSVALTAISUUS JA OSANOTTAJAT
2.1.Killan sääntöjen mukaan: 8§ Killan kutsuu sääntömääräiseen tai ylimääräiseen kokoukseen hallitus
ilmoittamalla siitä jäsenille killan syyskokouksen päättämässä lehdessä
tai henkilökohtaisella kutsulla viimeistään neljätoista (14) vuorokautta
ennen kokousta.

10§ Killan syyskokouksessa, joka pidetään aikaisintaan syyskuussa ja
viimeistään marraskuun loppuun mennessä, käsitellään seuraavat
asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus.
3. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsenmaksujen suuruudet sekä
tulo-ja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi
4. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
5. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
6. Valitaan muut hallituksen jäsenet
7. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet, tarkastamaan
seuraavan kalenterivuoden tilit ja hallinto
8. Päätetään, missä lehdessä kokouskutsut mahdollisesti julkaistaan.
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
2.1. Kutsu yhdistyksen kokoukseen
Kutsuilmoitus vuosikokoukseen oli KILPI 1/2018 lehdessä.
Hallituksen esitys: Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja
siten päätösvaltaiseksi.
Päätös:
2.2. Kokouksen osanottajien toteaminen
Hallituksen esitys: Todetaan läsnä olevat osanottajat.
Päätös:

3. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Hallituksen esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:

Päätös:

4. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2019
Yhdistyksen puheenjohtaja esittelee toimintasuunnitelman.
Hallituksen esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2019
Päätös:

5. VUODEN 2019 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN
Rahastonhoitaja esittelee talousarvion.
Hallituksen esitys: Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2019
Päätös:

6. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA
SEURAAVAKSI VUODEKSI.
Esitys:
Päätös:

7. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA
Sääntöjen mukaan
hallitukseen kuuluu kolme-kuusi jäsentä.
7.1. Hallituksen jäsenet
Esitys:
Päätös:

8. KAHDEN VARSINAISEN TOIMINNANTARKASTAJAN
JA KAHDEN VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA
TARKASTAMAAN KULUVAN VUODEN HALLINTOA JA TILEJÄ
Vuonna 2018 toiminnantarkastajina toimi Ilmari Henttonen ja Teuvo Märkälä
Varatoiminnantarkastajana olivat Hannu Herranen ja Jukka Teittinen.
Viime vuoden toiminnantarkastajat ovat käytettävissä tehtävään.
Esitys:
Päätös:

9. YHDISTYKSEN VUOSI – JA YLIMÄÄRÄISTEN KOKOUSTEN
ILMOITTAMISTAVASTA PÄÄTTÄMINEN
Yhdistyksen säännöt 8 §, katso esityslistan kohta 2.
Hallituksen esitys: Kutsut kevät- ja syyskokouksiin esitetään KILPI-lehdessä.
Päätös:

10. JÄSENTEN ESITTÄMIEN ASIOIDEN KÄSITTELY
Hallituksen esitys:
Päätös:

11. HALLITUKSEN ESITTÄMIEN MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELY

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN